Depozyt notarialny – co to jest?

Zdecydowana większość transakcji w obrocie zarówno profesjonalnym (między przedsiębiorcami) jak i pomiędzy podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia zapłaty ceny transakcyjnej. Przepisy prawa przewidują szereg możliwości ustanowienia skutecznego zabezpieczenia. Jednym z nich jest depozyt notarialny. I chociaż nie jest to szczególnie popularna forma zabezpieczenia zapłaty ceny (zdecydowanie bardziej popularne jest, chociażby oświadczenie o poddaniu się egzekucji) to  warto jednak rozważyć taki sposób zabezpieczenia z uwagi na wysoki poziom bezpieczeństwa.

Czym jest depozyt notarialny?

Zgodnie z artykułem 108 § 1 prawa o notariacie „notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe”. Wobec tego depozyt notarialny to dobrowolny sposób na przechowanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych. Strony mogą (lecz nie muszą) go ustanowić. 

Depozyt notarialny warto ustanowić, chociażby w sytuacji, w której następuje sprzedaż nieruchomości, ale środki pieniężne mają zostać przekazane kupującemu dopiero po określonym czasie. 

Prawo własności nieruchomości – co to jest?

Jak ustanowić depozyt notarialny

Jak sama nazwa wskazuje, depozyt notarialny może zostać ustanowiony jedynie w formie aktu notarialnego, który sporządzi notariusz. Z przyjęcia środków do depozytu notariusz sporządzi protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Warto wskazać, że bardzo często w treści depozytu określone są warunki, po których spełnieniu może nastąpić wydanie środków. 

Jeśli chodzi o dane, których notariusz będzie wymagał do sporządzenia aktu notarialnego, to będą to: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia oraz miejscowość urodzenia, stan cywilny, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń składającego, rodzaj dokumentu tożsamości oraz obywatelstwo. 

Złożyć środki do depozytu notarialnego możemy zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika. Z uwagi jednak na fakt, iż czynność dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego, pełnomocnictwo do jej dokonania również musi zostać udzielone w takiej formie. Jeśli zaś podmiotem w imieniu którego środki będą składane do depozytu, jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, wówczas podmiotem stającym w jej imieniu będzie osoba uprawniona do reprezentacji go albo właśnie pełnomocnik. 

Ile kosztuje ustanowienie depozytu notarialnego

Wysokość taksy notarialnej przy ustanowieniu depozytu notarialnego została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.  Jest ona uzależniona od wysokości kwoty składanej do depozytu. Wynosi ona połowę stawki przewidzianej w paragrafie 3 rozporządzenia. 

Maksymalne stawki notarialne zgodnie z paragrafem 3 przedstawiają się następująco:

– przy czynności do 3000 zł – 100 zł;

– przy czynności powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

– przy czynności powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

– przy czynności powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

– przy czynności powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

– przy czynności powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

– przy czynności powyżej  2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przykład:

Jeśli do depozytu składamy kwotę w wysokości 60.000 złotych wówczas taksa notarialna wyniesienie 505 złotych. Jeśli zaś wysokość składanej kwoty to 500 .000 złotych wówczas taksa notarialna wyniesie 1585 złotych. 

Do kosztów taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT oraz koszty pobrania wypisów notarialnych. 

Jak widać, z jednej strony koszt taksy notarialnej może wydawać się dość wysoki – przecież notariusz po prostu przechowuje środki na posiadanym rachunku bankowym. Z drugiej jednak strony, nie zostaną one wydane przypadkowej osobie. Notariusz będzie je przechowywał, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie wymagane w treści protokołu warunki. 

Jak szybko sprzedać mieszkanie?

Dlaczego depozyt notarialny jest taki bezpieczny?

Depozyt notarialny wykorzystywany jest w sytuacji, gdy zakup nieruchomości bądź dokonanie innej czynności następuje ze środków własnych kupującego. Dzięki jego ustanowieniu interes sprzedającego jest zabezpieczony, ponieważ ma on pewność, że kupujący posiada odpowiednie środki, które zostaną mu wydane w odpowiednim czasie. Jednocześnie jest to bezpieczne dla kupującego, ponieważ środki nie zostaną przedwcześnie wydane sprzedającemu.

 Ponadto, notariusz jest osobą zaufania publicznego oraz jest związany tajemnicą notarialną dotyczącą czynności. 

Jak następuje wydanie środków złożonych w depozycie notarialnym?

Notariusz wydaje środki zgromadzone na depozycie notarialnym dopiero po spełnieniu określonych warunków. Samo zaś wydanie następuje za pokwitowaniem stanowiącym dowód jego dokonania.

Ponadto, w razie jakichkolwiek wątpliwości, notariusz zwróci środki składającemu. 

Podsumowanie

Reasumując, warto jest rozważyć złożenie środków pieniężnych do depozytu notarialnego jeśli planujemy dokonanie dużej transakcji, a nie chcemy przelewać środków od razu na rachunek bankowy sprzedającego. Przekazanie ich notariuszowi zabezpieczy transakcję, a także będzie stanowiło pewność, że nie zostaną wydane przedwcześnie. 

Sam koszt ustanowienia depozytu notarialnego w porównaniu do wagi transakcji również nie jest aż tak duży, a korzyści z niego płynące mogą być znaczące. 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!